Innovaties zijn onontbeerlijk voor de kwaliteit van de gezondheidszorg en leiden in veel gevallen ook tot doelmatige zorg. De innovaties komen vrijwel altijd voort uit samenwerkingen tussen bedrijven met een winstoogmerk en de wetenschappelijke- en zorgwereld, waardoor onherroepelijk een spanningsveld ontstaat tussen zorggebruikers, zorgaanbieders en commerciële partijen.

 

Zorg gaat over mensen, over de kwaliteit van leven, over leven en dood. Ethisch handelen staat hierin voorop. Het is daarom belangrijk dat alle relaties tussen partijen op een verantwoorde wijze plaatsvinden, zodat de eindgebruiker, de patiënt, erop kan vertrouwen, dat de zorg die hij/zij krijgt de juiste medische-wetenschappelijke keuze op het juiste moment is. Er mag geen twijfel bestaan over de beweegredenen van bijvoorbeeld de arts, de verpleegkundige of apotheker.

 

Hoewel de voorwaarden voor samenwerkingen tussen de private industrie en publieke zorgverleners in wetten en gedragscodes zijn vastgelegd, gaat healthcare compliance vooral om ethisch gedrag. Het schept een klimaat van vertrouwen waarin er zinvol samengewerkt kan worden tussen de publieke en private partijen. De industrie kan op verantwoorde wijze succesvol zijn, artsen kunnen evidence based geneeskunde bedrijven en patiënten kunnen erop vertrouwen dat zij de beste zorg op het juiste moment ontvangen.